Аналіз науково-методичної роботи за 2016-2017 н.р.

Звіт  про науково-методичну роботу у 2011-2012 н.р.

 

Вимоги до змісту науково-дослідницької роботи
  Титульний аркуш (зразок) Зміст - це друга після титульного аркуша сторінка; в ньому подається план науково-дослідницької роботи з назвами розділів, підрозділів та номерів початкових сторінок. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів ( за необхідністю) - слід друкувати двома колонками за алфавітом: зліва, у першій колонці - скорочення, справа - розшифровку. Вступ має обґрунтувати вибір теми, визначити стан дослідженості проблеми в науковій літературі, актуальність, новизну, теоретичну і практичну значимість роботи. Основна частина повинна містити аналіз, оцінку, основні характеристики, тенденції розвитку розглянутих явищ і бути спрямована на виявлення і вирішення актуальних проблем науки, культури, техніки та ін. Висновки повинні бути про внесок даного дослідження у науку, про тенденції і перспективи розвитку даних наукових досліджень. Список використаних джерел розміщується у порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією або за абеткою. Подані учасниками конкурсу-захисту наукові роботи розглядаються як авторські і такі, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.
 Вимоги до оформлення науково-дослідницьких робот
  Робота оформляється за схемою курсової (дипломної роботи) вищих навчальних закладів освіти або дисертаційного дослідження - державний стандарт України ДСТУ 3008-95 («Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).
  Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок.
  Науково-дослідницька робота має бути виконана і надрукована державною мовою. Робота з іноземної мови виконується на відповідній мові та в перекладі українською мовою.
  Оригінал друкується на папері формату А-4. Розмірні показники друку: верхнє поле - не менше 20 мм; нижнє поле - не менше 20 мм; праве поле - не менше 10 мм; ліве поле - не менше 25 мм; шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал - 1,5; абзацний відступ - 1,27 мм. Учасник конкурсу-захисту зобов’язаний подати тези своєї роботи.
  Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора та наукового керівника; назва територіального відділення МАН; базового позашкільного закладу, назва навчального закладу; клас; населений пункт.
  Тези подаються у друкованому вигляді та обов’язково на електронних носіях - дискета 3,5 дюйма, текст обсягом 1 сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman 14 pt з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля), за винятком нижнього, - 25 мм. Програма конкурсу-захисту Для участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт слухач МАН має подати такі документи: Заявку на участь у ІІ етапі конкурсу-захисту, завірену начальником районного (міського) відділу (управління)освіти. Один друкований екземпляр наукової роботи (одержаний примірник автору не повертається. Під час захисту автор користується другим примірником науково-дослідницької роботи). Тези науково-дослідницької роботи. Відгук місцевого керівника на роботу (в довільній формі). Рецензія фахівця на науково-дослідницьку роботу учня. Паспорт експонату (за наявністю). Тези та науково-дослідницьку роботу на електронних носіях (на дискеті).
                                                                                                                        Програма конкурсу-захисту
   Програма роботи кожної секції під час конкурсу передбачає: Конкурс науково-дослідницьких робіт. Виконання контрольних робіт з базових дисциплін. Захист науково-дослідницьких робіт. Конкурс науково-дослідницьких робіт
  Критерії: складність, науковість, повнота розкриття теми - 9 балів; аргументованість висновків - 3 бали; актуальність та елементи творчості - 6 балів; стиль, грамотність - 2 бали; якість оформлення - 2 бали. Максимальна кількість балів - 22. Виконання контрольних завдань із базових дисциплін
Передбачають 9 завдань за трьома рівнями складності і виконуються протягом 3 годин:
1 рівень - 3 завдання - по 2 бали за кожне;

2 рівень - 3 завдання - по 4 бали за кожне;
3 рівень - 3 завдання - по 7 балів за кожне.
Максимальна кількість балів -39. Захист науково-дослідницьких робіт
  Для захисту надається до 10 хвилин. Оцінюється за такими критеріями: аргументація вибору тами та розкриття досліджень з урахуванням власного вкладу дослідника - 14 балів; логічність, чіткість, лаконічність викладення матеріалу, використання наочних матеріалів - 11 балів; повнота, вичерпність відповідей - 8 балів; культура мовлення - 3 бали; активна кваліфікована участь у веденні дискусій - 3 бали. Максимальна кількість балів - 39.
  Оцінка оголошується після завершення конкурсу. Попередня оцінка за конкурс науково-дослідницьких робіт може бути змінена членами журі після захисту робіт.
  Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не буде подано офіційної апеляції у письмовій формі. Розгляд апеляції проводиться членами журі безпосередньо з учасником конкурсу, втручання керівників команди та інших сторін забороняється.